Deklaracja Dostępności

Listen to this article

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
I. NAZWA PODMIOTU PUBLICZNEGO
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu poczyni starania do zapewnienia dostępność swojej strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
II. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
ma zastosowanie do strony internetowej http://zpr.edu.pl oraz https://mos-walim.bip.gov.pl/
1. Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2012-09-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31
2. Dane kontaktowe
Osoba do kontaktu: Jolanta Omyła
Email: osw.walim@wp.pl
Telefon: (74) 845 75 13
3. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w MOS im. UNICEF w Walimiu.


4. Wytyczne pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa oraz biuletynu informacji publicznej są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe, informacje na temat procedury odwoławczej
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Jolanta Omyła: osw.walim@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 74 845 75 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo
6. Opis dostępności architektonicznej.
MOS im. UNICEF w Walimiu poczyni starania do zapewnienia dostępności architektonicznej w budynkach MOS im. UNICEF w Walimiu. 
7. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły.
Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
8. W szkole zainstalowany jest system monitoringu – kontrolowane są wejścia i wyjścia osób z zewnątrz.
9. Możliwe utrudnienia w dostępie i korzystaniu dla osób z niepełnosprawnościami:
1) w budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
2) na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego;
3) budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.