RUWNAJ

               Od czerwca 2014r. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych przystąpił do realizacji projektu: RUWNAJ – Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Potrwa on do czerwca przyszłego roku.

               Podczas projektu prowadzone będą zajęcia kształtujące umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, rozwijające zainteresowanie artystyczne w ramach koła plastycznego,      muzycznego i fotograficznego,   kształtujące   umiejętności   społeczne  w  ramach    koła   dziennikarskiego i teatralnego oraz kompetencje zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery. Wychowanki ZPR będą również uczestniczyły w zajęciach kształtujących i doskonalących umiejętność pływania.

               Dotychczas zainaugurowano już prowadzenie wszystkich kółek. Dziewczęta uczestniczą w nich z zainteresowaniem. Entuzjazm wzbudziły również takie działania jak wyjazd do Teatru Dramatycznego na spektakl pt. Emigranci, wyjazd do Redakcji Nowych Wiadomości Wałbrzyskich czy wejście do kina na film pt. „Milion sposobów jak umrzeć na Dzikim Zachodzie”. Proponowane zajęcia nie tylko urozmaicają pobyt w placówce, ale również rozwijają i uaktywniają dziewczęta we wszystkich sferach.

REGULAMIN PROJEKTU RUWNAJ

 

§ 1.  INFORMACJE O PROJEKCIE

1.   Projekt „RUWNAJ” – którego beneficjentem  jest Powiat Wałbrzyski, realizowany jest przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych (ZPR) w Walimiu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2.   Biuro Projektu znajduje się w siedzibie ZPR tj. przy ul. Nowa Kolonia 9,         58-320 Walim;

3.   Projekt obejmie swym zasięgiem 16 uczennic (U) Publicznego Gimnazjum Specjalnego (PGS) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) mieszczącego się na terenie wiejskim.

4.   Okres realizacji projektu: od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r.

Z uwagi na przedłużający się okres negocjacji, działania w ramach Projektu  realizowane będą w terminie: od 01.06.2014 r. do 30.06.2015 r.

5.   W ramach projektu prowadzone będą:

·     Zajęcia kształtujące umiejętności posługiwania się językiem niemieckim,

·     Zajęcia rozwijające zainteresowania: dziennikarskie, muzyczne, teatralne, fotograficzne i plastyczne – w formie warsztatów,

·     Zajęcia kształtujące oraz  doskonalące umiejętności pływania,

·     Zajęcia kształtujące umiejętności społeczne i kompetencje zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery (SzOK).

6.   Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.

 

§ 2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników do projektu „RUWNAJ” – zwanym dalej „Projektem”.

2.   Rekrutacja będzie jawna i otwarta, dokonana przez zespół pracowników ZPR w składzie: dyrektor placówki, psycholog, pedagog.

 

§ 3.WARUNKI UCZESTNICTWA

1.   Do Projektu mogą przystąpić osoby, zwane dalej uczestnikami (beneficjentami), spełniające na dzień rekrutacji następujące kryteria formalne:

a)   Osoby w wieku 13-18 lat,

b)  Osoby przebywające w ZPR na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego,

c)   Osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne,

d)  Osoby posiadające specyficzne potrzeby edukacyjne i wychowawcze.

2.   Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w par. 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu, jest wypełnieni  i złożenie w Biurze Projektu wymaganego kompletu dokumentów, tj:

a)   Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – opatrzona datą oraz czytelnym podpisem uczestnika Projektu

b)  Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Projekcie.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Niniejszy Regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu „RUWNAJ”

2.   Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej ZPR.

3.   W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Koordynatora Projektu.

4.   Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik  nr 1 – deklaracja uczestnictwa w Projekcie, podpisana przez uczestnika Projektu.

Załącznik  nr 2 – zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka  w zajęciach, w ramach  Projektu „RUWNAJ”  wraz  z  oświadczeniem  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika Projektu.

 

Agnieszka Kostusiak-Czech

Koordynator Projektu