DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Listen to this article

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
NAZWA PODMIOTU PUBLICZNEGO
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu poczyni starania do zapewnienia dostępność swojej strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
ma zastosowanie do strony internetowej http://zpr.edu.pl oraz https://mos-walim.bip.gov.pl/
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2012-09-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30
Dane kontaktowe
Osoba do kontaktu: Jolanta Omyła
Email: osw.walim@wp.pl
Telefon: (74) 845 75 13
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w MOS im. UNICEF w Walimiu.
Wytyczne pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa oraz biuletynu informacji publicznej są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Wytyczne, które zostały spełnione:
strona umożliwia zmianę kontrastu;
strona umożliwia zmianę czcionki;
na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
przeważnie dokumenty w postaci informacji umieszczane na stronie są edytowalne i możliwe do odczytania przez translatory;
strona automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu;
strona nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym;
strona jest edytowalna w urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe;
strona nie zawiera treści w postaci błysków;
informacje na stronie zawarte są w kolejności chronologicznej;
użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab;
strony nie zawierają map.

Dodatkowe informacje
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER, EDGE
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
OPERA
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok
Informacje zwrotne i dane kontaktowe, informacje na temat procedury odwoławczej
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Jolanta Omyła: osw.walim@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 74 845 75 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo
Opis dostępności architektonicznej.
Brak możliwości dostępności architektonicznej w budynkach MOS im. UNICEF w Walimiu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły.
Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
W szkole zainstalowany jest system monitoringu – kontrolowane są wejścia i wyjścia osób z zewnątrz.
Możliwe utrudnienia w dostępie i korzystaniu dla osób z niepełnosprawnościami:
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego;
budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Deklarację sporządziła
Jolanta Omyła
Dyrektor MOS im. UNICEF w Walimiu